غربالگری شنوایی نوزادان

غربالگری شنوایی نوزادان، حس شنوایی بین افراد در جامعه نقش مهمی دارد و کودکان از طریق شنیدن می تواند زبان را کسب کرده و مهارت های گفتاری خود را توسعه دهد. برای توسعه مهارت های گفتاری کودک نیاز دارد صدا را پیدا کند و مکان یابی کند و سپس در ذهن ذخیره کند تا بتواند صدا را درک کند.

بیماری اتواسکلروزیس

بیماری اتواسکلروزیس، اتواسکلروز به معنی رشد غیر طبیعی استخوان در گوش میانی است که این رشد مانع عملکرد طبیعی استخوان رکابی که مسئول انتقال صدا است شده است.

سکته گوش

سکته گوش، یک آسیب ناگهانی است که فرد به صورت ناگهانی شنوایی خود را به طور کامل یا ناقص از دست می دهد و به فرد احساس گیجی می دهد.

عفونت گوش چیست

عفونت گوش چیست، یکی از حساس ترین اندام های بدن گوش است که اگر دچار چرک یا عفونت شود مشکلی به نام عفونت گوش را به وجود می آورد.

پیرگوشی و سمعک

پیرگوشی و سمعک، پیرگوشی نوعی کم شنوایی حسی-عصبی است که با افزایش سن رخ می دهد و در اثر تغییرات وابسته به سن در گوش داخلی و مسیر عصبی انتقال دهنده صدا به مغز رخ می دهد.