پیرگوشی و سمعک

پیرگوشی و سمعک، پیرگوشی نوعی کم شنوایی حسی-عصبی است که با افزایش سن رخ می دهد و در اثر تغییرات وابسته به سن در گوش داخلی و مسیر عصبی انتقال دهنده صدا به مغز رخ می دهد.

در ادامه خواهید خواند پیرگوشی و سمعک

سمعک و وزوز گوش

سمعک و وزوز گوش، وزوز گوش یک صدای ناخواسته است که توسط فرد شنیده می شود و این صدا به صورت سوت زدن، زنگ زدن و صدای آب شنیده می شود.

در ادامه خواهید خواند سمعک و وزوز گوش

طرز استفاده از سمعک

طرز استفاده از سمعک، در صورتی که فرد مشکل شنوایی داشته باشد بعد از بررسی پزشکی استفاده از سمعک توصیه می شود و برای دریافت باید به متخصص شنوایی مراجعه گردد.

در ادامه خواهید خواند طرز استفاده از سمعک