سمعک و وزوز گوش

سمعک و وزوز گوش، وزوز گوش یک صدای ناخواسته است که توسط فرد شنیده می شود و این صدا به صورت سوت زدن، زنگ زدن و صدای آب شنیده می شود.

طرز استفاده از سمعک

طرز استفاده از سمعک، در صورتی که فرد مشکل شنوایی داشته باشد بعد از بررسی پزشکی استفاده از سمعک توصیه می شود و برای دریافت باید به متخصص شنوایی مراجعه گردد.